Strona główna

Regulamin uczestnictwa w Akademii Młodych Serc

 1. Organizatorem Akademii Młodych Serc (zwanej dalej AMS) jest Politechnika Opolska.
 2. Zajęcia w ramach AMS odbywają się w obiektach Politechniki Opolskiej.
 3. Kandydaci mają możliwość wyboru trybu rekrutacji:
  1. internetowo - poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej AMS: (ams.po.opole.pl/rejestracja);
  2. tradycyjnie - poprzez wypełnienie i dostarczenie papierowego formularza (formularz dostępny na stronie internetowej oraz podczas zajęć AMS). Tylko w wypadku niewyczerpania limitów miejsc podczas rekrutacji internetowej.
 4. Kandydat AMS zobowiązany jest do wypełnienia formularza obejmującego następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, zainteresowania, wykształcenie, telefon kontaktowy, adres e-mail.
 5. Internetowy system rekrutacji zarejestruje pierwsze 150 osób, jako przyjęte na AMS. Pozostałe osoby zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
 6. Wyniki rekrutacji zostaną przekazane zainteresowanym drogą elektroniczną najpóźniej 3 dni przed inauguracją roku akademickiego AMS.
 7. Kandydat zobowiązany jest do podania poprawnego adresu e-mail, który jest niezbędny do pełnego zarejestrowania uczestnika i prowadzenia późniejszej korespondencji. Niemożność kontaktu drogą elektroniczną, wynikłego z podania błędnego adresu e-mail, zwalnia organizatora z konieczności powiadamiania o wynikach rekrutacji, sprawach organizacyjnych itp.
 8. W przypadku niespełnienia warunków regulaminu AMS lub rezygnacji słuchacza z udziału w AMS kwalifikowane będą kolejne osoby z listy rezerwowej. O tym fakcie odpowiednie osoby zostaną poinformowanie drogą elektroniczną.
 9. Kontakt organizatorów AMS ze słuchaczami odbywać się będzie drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mailowego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 10. Wykłady odbywać się będą w każdy czwartek - od października danego roku do czerwca następnego roku kalendarzowego, wg harmonogramu zajęć dostępnego na stronie internetowej.
 11. Słuchacze zwolnieni są z wnoszenia opłat za udział w wykładach.
 12. Dodatkowe warsztaty oraz ćwiczenia specjalistyczne odbywać się będą według ustalonego harmonogramu. Udział w tej formie zajęć będzie bezpłatny w przypadku otrzymania dofinansowania z zewnętrznych źródeł. W przypadku braku ww. dofinansowania, płatność za zajęcia będzie uzależniona od liczby chętnych. Kwota opłaty zostanie wcześniej podana do informacji słuchaczy. Cennik za kursy językowe znajduje się na stronie https://ams.po.opole.pl/index.php/kursy/kursy-jezykowe.
 13. Słuchacz uczestniczący w wykładzie otrzyma stosowny wpis do indeksu.
 14. Uczestnictwo w przynajmniej 5 wykładach upoważnia do otrzymania świadectwa ukończenia AMS.
 15. Świadectwo zostanie wręczone słuchaczom AMS podczas ostatniego wykładu.
 16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminów wykładów, o czym słuchacze będą informowani poprzez stronę internetową lub e-mail lub na poprzedzających zajęciach.
 17. Administratorem danych osobowych jest Politechnika Opolska z siedzibą w 45-758 Opole przy ul. Prószkowskiej 76. Inspektor ochrony danych w Politechnice Opolskiej dostępny jest pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu uczestnictwa w programie Akademii Młodych Serc. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu przez okres roku akademickiego. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
 18. Wysłanie zgłoszenia na formularzu Akademii Młodych Serc jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla prowadzonych wykładów Akademii Młodych Serc oraz na publikowanie zdjęć i materiałów filmowych z wizerunkiem słuchacza na stronach internetowych Politechniki Opolskiej oraz w materiałach promocyjnych. Jest to również zgoda na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji dotyczących Akademii Młodych Serc.