Strona główna

Rok akademicki 2015/2016

Uroczyste zakończenie zajęć

 
 
 

Zaproszenie na ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ

Szanowni Państwo

 

Dnia 16 czerwca o godz. 16.00 odbędzie się uroczyste zakończenie zajęć roku akademickiego 2015/2016. Podczas którego odbędzie się krótki wykład wykonany przez pana dra Łukasza Biłosa, prezentujący ciekawe doświadczenia z ciekłym azotem. Zwieńczeniem Państwa udziału w zajęciach, będzie dyplom wręczony przez panią prorektor ds. dydaktyki prof. Krystynę Macek-Kamińską.    

 

Najbliższy wykład

Zapraszam na kolejny wykład 9 czerwca 2016 r. godz. 16.00

 

Temat: Zdrowie a uroda - co wpływa na zdrowy wygląd skóry (ankieta oraz pomiary masy ciała w ramach badań dotyczących dietetyki klinicznej)

Prowadzący: dr inż. Dominika Matuszek - Politechnika Opolska

 

ZAPROSZENIE NA KONCERT W WYKONANIU CHIŃSKICH ARTYSTÓW

Zapraszamy na wspaniałe widowisko organizowane przez Instytut Konfucjusza przy Politechnice Opolskiej

Tym razem swoje niesamowite umiejętności zaprezentują artyści z Dragon and Lion Dance Art Troupe – zespołu działającego przy Hubei University – uczelni, która kształci 20 tysięcy studentów. Grupa występuje wspólnie już od dziesięciu lat. Ze swoimi spektaklami, które łączą elementy tradycyjnej sztuki ludowej, kung fu, tańca i tai chi odwiedzili sceny Kolumbii, Indonezji, Australii i Stanów Zjednoczonych, zachwycając publiczność umiejętnościami,  choreografią i kostiumami nawiązującymi do epoki rządzącej przed dwoma tysiącami lat Dynastii Han.

Podczas pobytu w Europie odwiedzą także Bratysławę, a w Polsce wystąpią w Toruniu, Poznaniu, Kielcach, Warszawie i Krakowie.

Występ chińskich artystów odbędzie się 30 maja (poniedziałek) o godz. 18.00 przy ul. Prószkowskiej 76 w hali sportowej Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii (budynek nr 9)  

Zapraszamy wszystkich miłośników Chin, sztuki i politechniki – spektakl będzie częścią obchodów 50-lecia naszej uczelni.

WSTĘP WOLNY!

Zdjęcia z występu artystów

KONKURS PLASTYCZNY DLA SENIORÓW Z MIASTA OPOLA

                      REGULAMIN

KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA SENIORÓW Z MIASTA OPOLA                        

pn. „PO PROSTU ŻYJ!”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki i zasady Konkursu na wykonanie pracy plastycznej, która swoją treścią będzie wskazywała młodzieży zagrożenia                       i sposoby ich uniknięcia widziane z perspektywy seniorów.

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja PRO-LEGE w Opolu, Urząd Miasta Opola                         i Komenda Miejska Policji w Opolu, zwani dalej „Organizatorem”.

3. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień                            i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

4. Do głównych celów Konkursu należy:

a) promowanie prospołecznych zachowań wśród uczniów.

b) poszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i prawa oraz nauka metod postępowania                w sytuacjach niebezpiecznych,

c) zwrócenie uwagi młodzieży na problem uzależnień i wskazywanie sposobów na ich unikanie,

d) przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości nieletnich,

e) kształtowanie świadomości prawnej,

f) aktywizacja środowiska w zakresie promowania zdrowego i aktywnego stylu życia, wolnego od uzależnień, agresji i Internetu.

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Konkurs jest jednoetapowy i otwarty dla seniorów z terenu miasta Opola.

2. Prace są realizowane indywidualnie.

3. W Konkursie oceniane będą prace plastyczne, których motywem przewodnim będzie pokazanie form aktywnego, wolnego od uzależnień spędzania czasu wolnego przez młodzież.

4. Metoda wykonywania prac: format A3, technika wykonania prac – kredka, farba, wyklejanka.

5.Prace zawierające elementy nie spełniające warunków wymienionych w ust. 2 i 3 nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.

6. Praca powinna być opisana: imię i nazwisko autora oraz tytuł.

7. Organizator decyduje o zakwalifikowaniu prac do Konkursu.

8. Prace nagrodzone w Konkursie zostaną wyemitowane na stronie internetowej Organizatora            i w mediach.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych prac także na innych stronach internetowych.

10. Organizator nie odsyła prac zgłoszonych do udziału w Konkursie, w tym prac zdyskwalifikowanych lub niezakwalifikowanych do Konkursu.

11. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle zabezpieczonych prac zgłaszanych na Konkurs.

III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie pracy konkursowej zgodnie z wymogami Regulaminu Konkursu wraz z prawidłowo wypełnioną Kartą zgłoszeniową (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu).

2. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

3. Prace konkursowe należy składać osobiście w siedzibie Komendy Miejskiej Policji                     w Opolu, ul. Powolnego 1, 45-078 Opole lub pocztą na wskazany adres z dopiskiem „KONKURS”.

4. Prace do Konkursu mogą być również dostarczone za pośrednictwem Domów Dziennego Pobytu w Opolu, Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Opolu, Domu Kombatanta w Opolu lub Uniwersytetu III Wieku w Opolu, po wcześniejszym powiadomieniu Organizatora.

5. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 10 czerwca 2016 r.

IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik zgłaszając pracę do Konkursu oświadcza, że ma pełne prawo do dysponowania materiałem zgłoszonym do Konkursu oraz przysługują mu autorskie prawa majątkowe do materiału, które nie są ograniczone na rzecz osób trzecich.

2. Uczestnik ponosi całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych w związku z pracą zgłoszoną do Konkursu i zawartych w niej treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

3. Uczestnik oświadcza, że praca nie brała udziału w innych konkursach.

4. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż pod warunkiem nagrodzenia zgłoszonej przez niego pracy, przenosi nieodpłatnie – z dniem ogłoszenia wyników Konkursu – na rzecz Fundacji PRO-LEGE w Opolu autorskie prawa majątkowe do pracy. W analogicznym zakresie, do czasu ogłoszenia wyników Konkursu, Uczestnik upoważnia Organizatora do nieodpłatnego korzystania z przesłanej na Konkurs pracy, w tym dla potrzeb realizacji celu Konkursu, w szczególności jego oceny przez Jury Konkursu.

5. W ramach przeniesienia praw, o których mowa w ust. 4, Uczestnik wyraża zgodę na nieograniczone w czasie i terytorialnie korzystanie i rozporządzanie nagrodzoną pracą na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

V. JURY KONKURSU I KRYTERIA OCENY

1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w drodze oceny Jury Konkursu, powołanego przez Organizatora.

2. Każda praca zgłoszona do Konkursu będzie rozpatrywana indywidualnie.

3. W skład Jury Konkursu wejdą przedstawiciele Organizatora, Wydziału Oświaty UM Opola, MDK w Opolu, Wydziału Polityki Społecznej UM Opola, MOPR w Opolu.

4. Członkowie Jury Konkursu przy ocenie prac wezmą pod uwagę następujące kryteria:

a) zgodność tematu pracy z tematyką Konkursu,

b) oryginalność podejścia do tematu i pomysł na pracę,

c) wartość merytoryczną,

d) wartość artystyczną,

e) wartość techniczną.

5. Jury Konkursu dokona oceny prac oraz rozstrzygnie Konkurs nie później niż do dnia                17 czerwca 2016r.

6. Uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o miejscu i terminie ogłoszenia wyników Konkursu do 23 czerwca 2016 r.

V. NAGRODY

1. Dla najlepszych trzech prac plastycznych ustanawia się nagrody rzeczowe. Nagrodzone zostaną trzy osoby, których prace zostały najlepiej ocenione przez Jury Konkursu.

2. Nagrody przyznawane są według liczby uzyskanych punktów od największej do najmniejszej będącej sumą punktów przyznanych przez poszczególnych członków Jury Konkursu. W przypadku, gdy dwie lub więcej prac otrzyma jednakową liczbę punktów, o ostatecznym rozstrzygnięciu zadecyduje Dyrektor Fundacji PRO-LEGE w Opolu - przewodniczący Jury Konkursu.

3. Nagrody nie podlegają wymianie.

VI.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby biorące udział                 w Konkursie na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu, w szczególności na publiczne podanie imion i nazwisk, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

2. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 3 ustawy, wskazanym w ust.1 osobom, przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

2. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać w Komendzie Miejskiej Policji w Opolu numerami telefonu (77) 422 35 22, (77) 422 25 76 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do Konkursu.

4. Spory związane z Konkursem będą rozpatrywane przez Organizatora, a jego decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.

5. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

6. Uczestnicy nie będą zgłaszać roszczeń finansowych za pracę emitowaną w mediach zgodnie              z postanowieniami Regulaminu.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się z Laureatami Konkursu.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

DO KONKURSU PLASTYCZNEGO pn. „ PO PROSTU ŻYJ!”

I. Imię i nazwisko uczestnika konkursu: …………………….......................................................................................................

II. Adres zamieszkania:

ulica:…………………………………………….. kod:…………………. miasto: ……………………………………………..…………

tel.:……………………………………….., fax.: …………………….., adres e-mail: ………………………………………………….

III. Tytuł pracy:

…………………..………………………………………………………………….…………………..………………………….……………..

IV. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.

…………………..……………………………………………………                                                            ……………………..…………………..………….

/miejscowość, data/                                                                                     /czytelny podpis/