Strona główna

W imieniu organizatorów zapraszamy na ciekawe seminarium o wielokulturowości w Europie.

Karta potwierdzenia uczestnictwa oraz szczegółowy program poniżej.

XXII Seminarium Śląskie

„Sami swoi? Wielokulturowość we współczesnej Europie”

25-27 października 2017 r.

Zamek w Kamieniu Śląskim, ul. Parkowa 1a

Stan na 05.10.2017 r.

Środa, 25 października 2017 r.

9.00 – 9.45             Rejestracja/kawa

10.00 – 10.30

Inauguracja XXII Seminarium Śląskiego

Powitanie zaproszonych gości i uczestników

Ryszard Galla, Poseł na Sejm RP, Prezes Zarządu Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej

Bernard Gaida, Przewodniczący Zarządu Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Opole

dr hab. Andrzej Czaja, Biskup Diecezji Opolskiej

Hartmut Koschyk, Poseł do Bundestagu XII do XVIII kadencji, Pełnomocnik Rządu RFN d.s. Repatriantów i Mniejszości Narodowych

10.30 – 12.30

Rozmowy o Europie

Debata: „Różnorodność – bogactwo czy zagrożenie dla współczesnej Europy?”

Moderacja: Andrzej Godlewski, dziennikarz, wykładowca akademicki

Hartmut Koschyk, Poseł do Bundestagu XII do XVIII kadencji, Pełnomocnik Rządu RFN d.s. Repatriantów i Mniejszości Narodowych

dr Dorota Pudzianowska, doktor nauk prawnych oraz socjolog, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, współpracownik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Warszawa

Wiktor Marek Leyk, Pełnomocnik ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, działacz społeczności ewangelickiej na Mazurach, poseł na Sejm PRL IX kadencji

Współorganizator debaty „Rozmowy o Europie”: Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

12.30 – 13.30

Obiad

13.30 – 15.00        I Sesja plenarna:

Postrzeganie obcości i obcych w Europie oraz na Śląsku – perspektywa europejska i regionalna

Moderator: prof. dr hab. Klaus Ziemer, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

13.30 – 13.50 Uchodźcy i imigranci jako obcy w Europie. Analiza historyczno-teoretyczna
dr Sławomir Czapnik, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Opolski
13.50 – 14.10

Wizerunek obcego w baśniach i legendach polskich

dr hab. Anna Jabłońska, Instytut Historii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

14.10 – 14.30

Inny to świat – krajobraz kulturowy Górnego Śląska w XIX i pierwszej połowie XX wieku w perspektywie podróżników, wędrowców i wygnańców

dr Izabela Kaczmarzyk, Wydział Filozoficzny, Akademia Ignatianum
w Krakowie

14.30 – 15.00

Dyskusja

15.00 – 15.30

Przerwa kawowa

15.30 – 17.00          II Sesja plenarna:

Pojęcie obcego, wymiar swojskości i obcości

Moderator: prof. dr hab. Grzegorz Janusz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

15.30 – 15.50 Między stygmatyzacją a spotkaniem. Teoretyczne ujęcia poznania obcego
dr Beata Wojewoda, Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych, Politechnika Śląska, Gliwice
15.50 – 16.10

Tożsamość i doświadczenie obcości z fenomenologicznego punktu widzenia: Topografia i historyczność obcego

dr Anna Orlikowski, Uniwersytet Vechta

16.10 – 16.30

Identyfikacja narodowa versus identyfikacja regionalna

prof. dr hab. Dariusz Aleksandrowicz, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

16.30 – 17.00 Dyskusja

17.00

Zakończenie

Czas do dyspozycji uczestników

17.30 – 18.15

Kolacja

18.30 – 19.30

Spotkanie wieczorne

„Życie w wielokulturowości” – Rozmowa z Arcybiskupem Alfonsem Nossolem

Moderacja: Krzysztof Ogiolda, Nowa Trybuna Opolska

Czwartek, 26 października 2017 r.

9.00 – 10.30            I Sesja plenarna:

Tworzenie obcego – lęk przed obcym

Moderator: dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ, Instytut Socjologii, Uniwersytet Zielonogórski

9.00 – 9.20

Stwarzanie obcego – o istocie wrogości

dr hab. Mirosław Pawliszyn, Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

9.20 – 9.40

Imigranckie wizerunki, czyli o lękach przed obcymi w prasie polskiej
i francuskiej

dr hab. Anna Wachowiak, prof. SGGW, Katedra Socjologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. Ewa Bogalska-Martin, Professeur des universités, Université Grenoble-Alpes, Directrice de l'équipe "Justice sociale", UMR Pacte-CNRS

9.40 – 10.00

Stosunek do obcych we wschodnioniemieckim regionie, w którym prawie nie ma obcych

dr Bernadette Jonda, Uniwersytet Marcina Lutra w Halle-Wittenberg, Centrum Badań Migracyjnych

10.00 – 10.30 Dyskusja

10.30 – 11.00

Przerwa kawowa

11.00 – 12.30          II Sesja plenarna:

Obcy i obcość w edukacji, tradycji i języku

Moderator: dr Adriana Dawid, Instytut Historii, Uniwersytet Opolski

11.00 – 11.20

Problematyka obcych na przykładzie podręcznika „Europa. Nasza historia / Europa. Unsere Geschichte”

dr Dominik Pick, Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk

w Berlinie

11.20 – 11.40

Mniejszości narodowe, etniczne, cudzoziemcy i inni „obcy” w podręcznikach do szkół podstawowych okresu Polski Ludowej

dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr, Instytut Historyczny, Uniwersytet Wrocławski

11.40 – 12.00

Korelacja Swój – Obcy na lekcji języka niemieckiego jako obcego w Polsce

dr hab. Krystyna Mihułka, prof. UR, Instytut Filologii Germańskiej, Zakład Glottodydaktyki i Komunikacji Interkulturowej, Uniwersytet Rzeszowski

12.00 – 12.30 Dyskusja

12.30 – 13.20

Obiad

Referaty wygłaszane będą równocześnie w grupie I i II, a następnie po przerwie w grupie III i IV.

13.20 – 15.10   Grupa I

Traktowanie obcych przez prawo i politykę
– perspektywa polska i niemiecka

Moderator: Rafał Bartek, Przewodniczący Zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim

13.20 – 15.10   Grupa II

Obcy z perspektywy lokalnej
i przygranicznej

Moderator: dr Bernard Linek, PIN-Instytut Śląski w Opolu

13.20 – 13.40  

Ochrona etnicznej i religijnej różnorodności Europy współcześnie i w przyszłości

Hartmut Koschyk, Poseł do Bundestagu XII do XVIII kadencji, Pełnomocnik Rządu RFN d.s. Repatriantów i Mniejszości Narodowych

13.20 – 13.45  

Wpływ nowych (powstających) oraz już istniejących stereotypów na kształtowanie się relacji swój-obcy oraz swój-inny. Przypadek pogranicza polsko-niemieckiego/niemiecko-polskiego oraz polsko-ukraińskiego/ukraińsko-polskiego

dr Justyna Szlachta-Misztal, Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, Uniwersytet Warszawski

13.40 – 14.00

Uchodźca, obcy, muzułmanin: sekuryzacja pojęcia uchodźcy w strategiach dyskursywnych dwóch głównych partii politycznych w Polsce a zmiana postaw Polaków wobec uchodźców

dr Agnieszka Legut, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

14.00 – 14.20  

Niektóre instrumenty prawne wobec trudności związanych z integracją obcokrajowców w Niemczech w XXI wieku

prof. dr hab. Danuta Janicka, Wydział Prawa
i Administracji, Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

13.45 – 14.10  

Swoi i obcy na śląskiej wsi

dr Jolanta Kluba, Ośrodek „Pamięć
i Przyszłość”, Wrocław

14.20 – 14.40

Niemiecka Willkommenskultur
w wymiarze politycznym i społecznym

dr Mariusz Kozerski, Instytut Studiów Międzynarodowych, Zakład Badań Niemcoznawczych, Uniwersytet Wrocławski

14.10 – 14.35

O zderzeniu „swojego” i „obcego” na Górnym Śląsku w wymiarze lokalnym. We wspomnieniach mieszkańców wsi Grodziec

dr Marek Mazurkiewicz, Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu

14.40 – 15.10   Dyskusja 14.35 – 15.10 Dyskusja

15.10 – 15.30

Przerwa kawowa

15.30 – 17.00   Grupa III

Wyzwania związane z akceptacją
i integracją obcości

Moderator: prof. dr hab. Dorota Praszałowicz, Uniwersytet Jagielloński

15.30 – 17.00 Grupa IV

Tożsamość i jej kształtowanie

Moderator: dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr, Instytut Historyczny, Uniwersytet Wrocławski

15.30 – 15.50  

Backlash? – stan i wyzwania edukacji antydyskryminacyjnej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem odmienności etnicznej

dr Ewa Pogorzała, Instytut Nauk Społecznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

15.30 – 15.50  

Dolny Śląsk – niepamięć – Terytorium i jego historia we współczesnych konstrukcjach tożsamościowych mieszkańców Wrocławia
i Dolnego Śląska.

dr hab. Rafał Riedel, prof. UO, Instytut Politologii, Uniwersytet Opolski

15.50 – 16.10  

Integracja przez aktywność

dr Jens Baumann, Saksońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Drezno

15.50 – 16.10  

Tożsamość na Górnym Śląsku z perspektywy wczoraj i dziś

dr Stephan Kaiser, Muzeum Górnośląskie
w Ratingen

16.10 – 16.30

Dar Samuela Hirscha przełamywanie obcości oraz rekonstrukcje przynależenia. Obiekt muzealny jako zdarzenie narracyjne oraz materia integrująca

mgr Leszek Jodliński, Dyrektor Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

16.10 – 16.30  

Stosunek do obcego jako element tożsamości zbiorowej – przykład kształtowania się lubuskiej tożsamości

dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ, Instytut Socjologii, Uniwersytet Zielonogórski

16.30 – 17.00       Dyskusja 16.30 – 17.00       Dyskusja

17.00

Zakończenie

Czas do dyspozycji uczestników

17.30 – 18.15

Kolacja

18.30 – 19.30

Spotkanie wieczorne

Wieczór z muzyką Jazzową i Swingiem – koncert Zespołu Take Style

Piątek, 27 października 2017 r.

9.00 – 10.50           I Sesja plenarna:

Relacje pomiędzy Polakami a Niemcami
w społecznościach wielokulturowych – przeszłość
i teraźniejszość

Moderator: dr hab. Krzysztof Gładkowski, prof. UWM, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

9.00 – 9.20

Wzajemnie sobie obcy? Niemieccy i polscy imigranci w USA na przełomie XIX i XX wieku

prof. dr hab. Dorota Praszałowicz, Uniwersytet Jagielloński

9.20 – 9.40

Inność oswojona. Krajobraz kulturowy Olsztyna po roku 1945

dr Ewa Gładkowska, Wydział Sztuki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

9.40 – 10.00

Sąsiedzi, ale obcy. Wzajemne postrzeganie Polaków i Niemców na Dolnym Śląsku

dr Irena Kurasz Zakład Badań Niemcoznawczych, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski

10.00 – 10.20

Postrzeganie i ocena mniejszości niemieckiej na Opolszczyźnie – wnioski z badań przeprowadzonych wśród samorządowców reprezentujących „mniejszość” i „większość”

prof. dr hab. Romuald Jończy, Katedra Ekonomii i Badań nad Rozwojem, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

mgr Katarzyna Łukaniszyn-Domaszewska, Katedra Ekonomii i Badań nad Rozwojem, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

10.20 – 10.50 Dyskusja

10.50 – 11.20

Przerwa kawowa

Referaty wygłaszane będą równocześnie w grupie I i II, a następnie po przerwie w grupie III i IV.

11.20 – 12.50   Grupa I

Problem „kłopotliwego dziedzictwa” obcej kultury i historii na terenie Polski

Moderator: dr Irena Kurasz Zakład Badań Niemcoznawczych, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski

11.20 – 12.50   Grupa II

Obcy u siebie

Moderator: prof. dr hab. Romuald Jończy, Kadra Ekonomii i Badań nad Rozwojem, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław

11.20 – 11.40     Zabytkoznawczo-konserwatorskie dylematy zachowania dziedzictwa kulturalnego zagranicznej proweniencji w historycznym krajobrazie współczesnego miasta Polskiego

dr inż. Waldemar Jerzy Affelt, Politechnika Gdańska

11.20 – 11.40   Czy antropologiczna kategoria „swój-obcy” może być jeszcze użyteczna – Niemcy jako obcy u siebie w Polsce po 1945 roku

prof. dr hab. Krzysztof Gładkowski, prof. UWM, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

11.40 – 12.00     Nie(chciane) dziedzictwo architektury ewangelickiej na Pomorzu nadwiślańskim

dr hab. Piotr Birecki, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

11.40 – 12.00     „Sami swoi” i obcy na Pomorzu Gdańskim. O historii wzajemnych oddziaływań po 1945 roku

dr Magdalena Lemańczyk, Instytut Kaszubski w Gdańsku

12.00 – 12.20     Obcość a pamięć –
o przymusowych migracjach Niemców po
II wojnie światowej

prof. dr hab. Piotr Madajczyk, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

12.00 – 12.20   Powojenni reemigranci z Bośni i Bukowiny w procesie dolnośląskiej integracji

mgr Henryk Dumin, Muzeum Karkonoskie
w Jeleniej Górze

12.20 – 12.50 Dyskusja 12.20 – 12.50   Dyskusja

12.50 – 14.00                Obiad

14.00 – 15.30   Grupa III

Obcy i obcość w wymiarze religijnym
i obrządku kościelnym

Moderator: Krzysztof Ogiolda, Nowa Trybuna Opolska

14.00 – 15.30   Grupa IV

Problem wyobcowania i integracji wśród współczesnych migrantów
i przesiedleńców

Moderator: prof. dr hab. Romuald Jończy, Kadra Ekonomii i Badań nad Rozwojem, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław

14.00 – 14.20  

Papież Franciszek – swój czy obcy? Analiza treści forum portalu wPolityce.pl

dr Rafał Cekiera, Uniwersytet Śląski
w Katowicach

14.00 – 14.20  

Między polityką otwartych drzwi a izolacją – przeciwstawne ideały w polityce migracyjnej i integracyjnej w Niemczech

dr Christoph Bergner, Sekretarz Stanu w latach 2005-2013, Pełnomocnik Rządu RFN d.s. Repatriantów i Mniejszości Narodowych w latach 2006-2013

14.20 – 14.40

Obcy obecni i nieobecni w oczach przyszłych księży katolickich

dr Konrad Pędziwiatr, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

14.20 – 14.40  

Polacy w Bawarii w poszukiwaniu swojego miejsca – wstępny raport z badań terenowych

dr Joanna Janiszewska, Uniwersytet
w Würzburgu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

14.40 – 15.00

Obcy kościół – Odmienność wyznania
i poczucie obcości w kościele wśród wysiedleńców

Silke Findeisen, „Dom Śląsk“, Königswinter

14.40 – 15.00  

Obcy po powrocie? – charakterystyka
i problemy polskich reemigrantów

mgr inż. Justyna Rokitowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

15.00 – 15.30 Dyskusja 15.00 – 15.30 Dyskusja

15.30

Zakończenie XXII Seminarium Śląskiego

       

 

NAJBLIŻSZY WYKŁAD: